پایش رسانه

فرآیند برنامه ریزی رسانه محیطی

  • برنامه ریزی استراتژیک رسانه
  • راه حل رسانه ای (media solution)
  • استراتژی اجرا

برنامه ریزی استراژیک رسانه

فراوانی کمپین

نوع رسانه

موقعیت رسانه

زمان بندی اجرای کمپین

راه حل رسانه ای

"کن دو برد" نوع رسانه ها و موقعیت رسانه های محیطی را بر اساس به شاخص های کمی وکیفی پیشنهاد میکند:

  • حداکثر سطح پوشش(covarage)
  • حداکثر سطح دسترسی(Reach)
  • حداکثر فرکانس(Frequency)
  • حداقل هزینه بر تاثیر CPI