هرنوع مطلب، اعلامیه یا اطلاعیه تجاری برای جلب توجه مردم یا افکار عمومی که از طریق رسانه‌ها منتشر، و در آن، کالا، خدمات و یا مراجعه به موسسه‌ ای توصیه می‌شود و یا نیاز به کالا یا خدماتی اعلام می ‌گردد، محصول تبلیغات است. به عبارت دیگر در تبلیغات، با به وجود‌ آوردن یا تولید تبلیغ به معرفی کالا یا ترغیب مشتری می‌پردازند دراین فرآیند، طراحی، تدوین و تولید تبلیغ توسط شخص یا موسسه «آگهی‌دهنده» و یا یک دفتر تبلیغاتی اجرا و نشر آن، معمولا توسط رسانه‌ها انجام می‌شود.

رسانه‌هایی را که برای اجرا و نشر تبلیغ به کار می‌روند، می‌توان به دو گروه «رسانه‌هایی جمعی» و «رسانه‌های شخصی» تقسیم کرد. علاوه بر این، در اجرا و نشر تبلیغ از ابزارها و روش هایی غیر از رسانه‌ها نیز استفاده می‌شود. برخی از انواع تبلیغ عبارتند از اعلامیه، آگهی نیازمندی ها، آگهی نمایش ‌نما، آگهی پستی و آگهی کوپنی.

تبلیغ دارای یک مفهوم کلی است و جزو مجموعه واژگانی است که همگان به کار می‌برند. در مقابل ، واژه «نسخه» یا «آگهی» نیز همان مفهوم را داراست ، اما جزو مجموعه واژگانی است که آگهی ‌کاران و آگهی‌دهندگان، و به طور کلی افراد شاغل در حرفه‌های مرتبط با تبلیغات و رسانه‌ها به کار می‌ برند.

در انگلیسی، تفاوت بین دو واژه advertisement و advertising کاملا روشن است. در فارسی نیز تفاوت بین دو واژه «آگهی» و «تبلیغات» کاملا روشن است. اولی بصورت مفرد و دومی بصورت جمع بیان می‌شود. بنابراین «آگهی» به یک متن یا مطلب یا یک برنامه تلویزیونی و… گفته می‌شود، اما «تبلیغات» به معنای رشته یا تخصص و یا فعالیت تبلیغ ‌کردن است که در واقع یکی از زیرمجموعه‌های آن تهیه «آگهی» می‌باشد.