قوم‌شناسی مشتریان، یکی از روشهای تحقیقات کیفی میباشد. این شیوه به منظور درک نیازهای مشتریان و فرایند خرید آنها، رفتار مشتریان دیدگاه‌ها و فرهنگ آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. قوم‌شناسی مشتریان شاخه‌ای ازمردم‌شناسی است که از سوی بسیاری از متخصصان به عنوان قابلیتی محوری در بازاریابی شناخته شده، به عنوان جایگزین یا تکمیلکننده تکنیک گروه‌های متمرکز به کار گرفته می‌شود.

در قوم‌شناسی مشتریان، محققان به جای پرسش از افراد در مورد کالاها و خدمات، به مشاهده رفتار آنان میپردازند، در زمان استفاده و خرید با آنها مصاحبه می‌کنند. تحلیل دقیق مشاهدهها و مصاحبه‌های صورت گرفته انگیزه‌های مشتریان را در مورد نام‌های تجاری و برندهای مختلف، آشکار ساخته محققان را قادر می‌سازد تا بازار را به بخش‌های جدید تقسیم و برنامه‌های بازاریابی خود را با اثربخشی بیشتری، طراحی کنند.
متدولوژی
قوم‌شناسی مشتریان، بیشترین کاربرد را در طراحی و ایجاد کالاهای جدید دارد، زیراکه نتایج و یافته‌های حاصل از مطالعههای قوم‌شناسی را می‌توان برای ارائه محصولات و خدمات موفق به کار گرفت.
مراحل فرایند  تحقیقات قوم‌شناسی مشتریان به این شرح ست:
o
تعریف مسأله تحقیق
o تخصیص زمان لازم برای مشاهده
o طراحی سرفصل‌ها و پرسشهای مصاحبه
o انتخاب روش مطالعه: مصاحبه، ضبط فیلم و صدای مخاطبان،گرفتن عکس، مشاهدههای تیمی
o انجام تحقیقات پیمایشی: در خانه، فروشگاه، محل کار، محل استراحت یا ترکیبی از این موارد
o تحلیل یافته‌ها

کاربردهای قوم‌شناسی مشتریان
با توجه به این امر که روندهای فرهنگی و سبک زندگی بر عادتها سلیقهها و تصمیم خرید مشتریان، تاثیرگذار است؛ قوم‌شناسی مشتریان می‌تواند در موارد زیر، به شرکت‌ها کمک کند:

o
نفوذ به بازارهای جدید
o اصلاح و بهبود محصولات موجود
o طراحی نام تجاری یا ایجاد تصویری از آن برای شرکت یا محصولاتآن
o طراحی محصولات جدید