درمطالعه با هدف برنامه ریزی برای تبلیغات شهری باید عوامل و فاکتورهایی را مورد توجه قرار داد. درحقیقت آن چه یک برنامه ریزی مدون و جامع برای تبلیغات محیطی نامیده می شود مشتمل بر فاکتورهایی است که در ذیل به آنها می پردازیم.

1. مبانی تبلیغات:

یک محقق و برنامه ریز برای تدوین یک بسته جامع تبلیغاتی فاکتورهای ذیل را مورد توجه قرار می دهد:
مفهوم تبلیغات، سیر تحول تبلیغات، اهداف تبلیغات، دسته بندی های تبلیغات، محتوای تبلیغات، مواد تبلیغاتی تبلیغات متحرک، مخاطب شناسی در تبلیغات، فرآیند پروژه تبلیغاتی. تکنیک های ارزیابی یک پروژه تبلیغاتی
پس از احصاء موارد پیش گفته موضوع رنگ در تبلیغات از موارد مهم تدوین بسته تبلیغاتی است و دراین بخش موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد:
- رنگ در تبلیغات
- اهمیت رنگ درتبلیغات محیطی
- رنگ در بین تمدن ها و ملل
- رنگ های اصلی
- رنگ های ثانوی
- رنگ های ثالثیه
- رنگ های مکمل
- رنگ های سرد
- رنگ های گرم
- هارمونی و هماهنگی رنگ ها
- کنتراست در بین رنگ ها و طرح های گرافیک محیطی
- رابطه رنگ و فرم
- رنگ و فضای پرسکتیو
- روان شناسی رنگ ها
- تأثیرات فیزیولوژیک رنگ بر شهروندان.

2- تأثیر تبلیغات محیطی بر شهرها:

در این بخش محقق و برنامه ریز تبلیغات محیطی را در بستر تعامل و اثر گذاری بر اقتصاد شهری مورد مطالعه قرار می دهد و فاکتورهای ذیل را مورد کنکاش علمی قرار می دهد:
- تبلیغات محیطی و اقتصاد شهری
- تبلیغات محیطی و فرهنگ شهروندی
- تبلیغات محیطی و سیما و منظر شهری

3- شناخت فضاها و ابزارهای تبلیغات شهری:

( وضع موجود) دراین بخش تلاش می شود تا فضاها و ابزارهای تبلیغات شهری بر اساس واقعیات و امکانات موجود مورد توجه قرار گیرد:
- بیلبورد
- پروتابل های تبلیغاتی
- فضای تبلیغی عرشه پل عابر پیاده و سواره
- استندهای تبلیغاتی
- تابلوهای تبلیغاتی بام ساختمان
- نما آگهی
- بدنه تبلیغاتی مبلمان شهری
- پلاکارد تبلیغاتی
- تابلوهای اصناف شهری
- تابلوهای راهنمای شهری
- جداره ها و بدنه های شهری
- فضای تبلیغات کف پیاده رو
- داربست های تبلیغاتی
- ماکت های تبلیغاتی
- نمایشگرهای شهری
- تلویزیون های پارکی
- تلویزیون های شهری
- موبایل تلویزیون
- لیزرهای تبلیغاتی
- پروژکتورهای پرتو افکن تصویری
- بالن های تبلیغاتی
- بدنه اتومبیل ها
- بیلبوردهای متحرک
- تابلوهای اسکرولینگ

4- مطالعات و تحقیقات پایه در برنامه ریزی تبلیغاتی محیطی ( شهری) :

* مطالعات اقتصاد شهری:
- فاکتورها و مکانیزم قیمت گذاری فضاهای تبلیغاتی
- بودجه خانوارهای شهری و تبلیغات محیطی
- مطالعات اقتصاد شهری ( نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، بخش های اقتصادی، معدن، کارگاه صنعتی، پروانه های ساختمانی، اجاره بهای مسکن، کارگاه های عمده فروشی، ارتباطات، درآمد خانوار، شاخص بهای کالا و خدمات، سهم استان درمحصول ناخالص داخلی)
- منطقه ویژه ی شهری و بورس کالا
* مطالعات اجتماعی و فرهنگی:
1- مطالعات فاکتورهای جمعیتی در ارتباط با تبلیغات محیطی
( جمعیت استان، سن، جنس، هرم سنی استان، گروه های سنی، میزان با سوادی، ادیان و...)
* مطالعات ترافیکی:
سلسله مراتب معابر، مکان یابی ها، رابطه سطح تابلو با معبر
* مطالعات شهرسازی:
- تراکم مبلمان شهری، مسدود شدن فضای شهری، دید بصری شهروندان، هنرهای شهری، آلودگی بصری در سیمای شهر، نور تابلوها، صدای تلویزیون، نگهداری فضاهای تبلیغاتی، فاکتورهای تأثیر گذار در سیمای شهر، اندازه تابلو و محل، هماهنگی و تناسب تابلو با هنر ملی، وندالیزم، ترافیک سواره و پیاده
* مطالعات حقوقی پیرامون تبلیغات محیطی:
- نحوه مالکیت فضاهای تبلیغی
- حقوق شهروندان
- حذف فضاهای غیر مجاز شهری از سطح شهر
- مجتمع ها و تبلیغات محیطی
- ارتباط مجوز تابلو با پروانه شهرسازی
- رتبه بندی شرکت های تبلیغاتی
- نقش سایر نهاد و ارگان ها در تبلیغات محیطی ( غیراز شهرداری)
- مکانیزم جذب پیمانکاران و بهره برداران تبلیغاتی

5 اصول و ضوابط فنی و زیبایی شناختی حاکم بر فضاهای تبلیغات محیطی:

- بیلبورد
- پرتابل های تبلیغاتی
- فضای تبلیغی عرشه پل عابر پیاده و سواره
- استندهای تبلیغاتی
- تابلوهای تبلیغاتی بام ساختمان
- نما آگهی
- بدنه تبلیغاتی مبلمان شهری
- پلاکارد تبلیغاتی
- تابلوی اصناف شهری
- تابلوهای راهنمای شهری
- جداره ها و بدنه های شهری
- فضای تبلیغات کف پیاده رو
- داربست های تبلیغاتی
- ماکت های تبلیغاتی
- نمایشگرهای شهری
- تلویزیون های پارکی
- تلویزیون های شهری
- موبایل تلویزیون
- لیزرهای تبلیغاتی
- پروژکتورهای پرتوافکن تصویری
- بالن های تبلیغاتی
- بدنه اتومبیل ها
- بیلبوردهای متحرک
- تابلوهای اسکرولینگ

6- مطالعات پایه شهر و استان (x)

1- موقعیت جغرافیایی شهر و استان
2- عناصر اقلیمی در ارتباط با تبلیغات محیطی ( بارش، روزهای آفتابی، حداقل و حداکثر دما، باد، موقعیت جغرافیایی
2- مطالعات فاکتورهای جمعیتی در ارتباط با تبلیغات محیطی
3- ( جمعیت استان، سن، جنس، هرم سنی استان، گروه های سنی، میزان با سوادی ، ادیان و...)
4- نیروی انسانی و مقایسه جمعیتی کلان شهرها و جایگاه استان
5- اقتصاد شهری ( نرخ اشتغال، نرخ بیکاری، بخش های اقتصادی، معدن، کارگاه صنعتی، پروانه های ساختمانی، اجاره بهای مسکن، کارگاه های عمده فروشی، ارتباطات، تعاونی اعتبار، درآمد خانوار، شاخص بهای کالا و خدمات، سهم استان در محصول ناخالص داخلی)

7- رتبه بندی پتانسیل محورهای تبلیغات محیطی ( تجاری، فرهنگی)

1- معابر شهری
2- مناطق شهری
3- فضاهای تبلیغاتی
8طرح مکان یابی فضاهای تبلیغاتی زیر بر اساس ضوابط فنی؛
1- بیلبورد
2- پانل
3- تلویزیون شهری
4- پرتابل