1-    بعضی جوامع منتقد تبلیغات هستند.

2-    اثر متقابل مطبوعات و تبلیغات بر یکدیگر

3-    تأثیر نیروی تبلیغات در کالبدسازی ( الگوسازی ) عقاید

4-    تبدیل کردن مطوبعات به مطبوعات بازرگانی ( تجاری )

5-    تبلیغات و سیاست تحریریه ( مدیریت روزنامه ای )

 

 

1-    آژانس تبلیغاتی

2-    آژانس مطبوعاتی

3-    مشاور تبلیغاتی

4-    دفتر رسیدگی و انتشار

5-    شرکت تبلیغاتی

تقسیم بندی تبلیغات :

1-    تقاضای تبلیغاتی

2-    محصول یا صنعت تبلیغاتی

3-    همکاری تبلیغاتی

4-    تبلیغات تجاری

5-    تبلیغات غیرتجاری یا عام المنفعه

6-    تبلیغ برای دادن خدمات به عموم مردم

7-    تبلیغ برای بازاریابی

اهداف تبلیغات:

* مشریان باید از تولید شرکتها و کیفیت آنها اطلاع یابند و شرکتها نیز از خدمات مورد نیاز مشتریان در آینده مطلع شوند. همچنین خریداران باید برای خریدن برانگیخته شوند. برانگیختن بر پایه علم روانشناسی انجام می‌گیرد و عملکرد آن ، این است که در افکار مردم تأثیر می‌گذارد. این عملکرد در موارد زیر به تبلیغات یاری می‌کند:

الف- توجه حاصل کردن

 ب- تولید علاقه مندی

ج- تأثیرگذاری بر آرزو ( اشتیاق ایجاد کردن )

د- القاء کردن ( اطمینان )

هـ - تصمیم گرفتن و عمل کردن

و- رضایتمندی

* پس از اینکه عقیده و نظر مشتری برانگیخته شد، او به سؤالات زیر جواب مثبت خواهد داد:

الف- آیا من واقعاً به خرید این جنس احتیاج دارم؟

ب – اگر چنین باشد، این جنس همانی است که من باید بخرم؟

ج- آیا انتخاب کارخانه ای که این جنس را تولید می‌کند، برای خریدن آن جنس قابل اعتماد است؟

د_ آیا قیمت آن قابل توجیه است؟

هـ - آیا من باید همین حالا آن را بخرم؟