1-    ایجاد شرایط مناسب برای فروش فوری

2-    ایجاد تقاضا

3-    شکل دادن توانایی برای تولیدات ، خدمات و یا عقاید

4-    آفریدن اعتبار برای خدمات

5-    ساختن تصویری از همکاری همگانی

6-    رسیدن به نواحی جدید یا مناطق جدید از مردم نواحی خارج از کشور

 

 

1-    به دست آوردن اطلاعات درباره خدمات و آنچه که خوب است.

2-    این روزها تبلیغات برای آگاهی یافتن به کار می‌رود یا اقناع کردن؟

3-    آیا تبلیغات یک روش اقتصادی برای فروش است؟

4-    تبلیغات یا برانگیختن نیازها، تولید محصولات جدید و خدمات ویژه، محصولات را افزایش می‌دهد.

5-    تحریک کردن روحیه رقابت

6-    تبلیغات، تأثیر تبلیغاتچی را افزایش می‌دهد.

7-    مشتری هنگامی حاصل می‌شود که در نتیجه تبلیغ از بهترین ها یا یک سری خدمات، رضایتمندی ایجاد شود.

انتقادات از تبلیغات

1-    در صورتی که از تبلیغ، نتیجه ای حاصل نشود، تبلیغ نیست.

2-    تبلیغات، قیمت ها را بالا می‌برد. قیمتها ممکن است در محدوده ارزش عادی محمد نشده و در نتیجه رقابت درباره کالا، تعیین شود.

3-    تبلیغات اگر با بی کفایتی انجام گیرد نیاز نامعینی را ایجاد می‌کند و مردم را به صرف هزینه بیهوده و رقابت افراطی هدایت می‌کند.

4-    تبلیغ نیاز نامشخصی را در یک مسابقه درازمدت ایجاد می‌کند.

5-    تبلیغ نمی‌تواند اطلاعات موثق و مناسب را درباره تمرین ها و خدمات ارائه کند.

6-  با تبلیغ به مردم القاء می‌شود که کالاهایی را که ممکن است از نظر ظاهری خوب به نظر آیند و یا حتی نامرغوب باشند به سایر کالاها ترجیح دهند.

7-  در اکثر مواقع تبلیغ با اغراق آمیز کردن و گمراه کردن به نتیجه می‌سد . در واقع تبلیغ برای تأثیر گذاری برا افراد به تحریک احساسات و عواطف آنها متوسل می‌شود.